Wolf Promotor is specialist in het verkopen van nieuwbouw
Contact
625 100 187

Wettelijke waarschuwing

Wettelijke waarschuwing > Wettelijke waarschuwing

I.- Gebruikers

De toegang tot en / of het gebruik van de winkel schrijft de gebruiker de staat van de gebruiker toe, aanvaardt, vanaf dat moment, volledig en zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden evenals de bijzondere voorwaarden die, indien van toepassing, aanvullen, wijzigen of vervangen de Algemene Voorwaarden met betrekking tot bepaalde diensten en inhoud van de winkel.

II.- Gebruik van de website, zijn diensten en inhoud

De gebruiker stemt ermee in om de winkel en zijn diensten en inhoud te gebruiken zonder inbreuk te maken op de huidige wetgeving, goede trouw, algemeen aanvaard gebruik en openbare orde. Het is ook verboden, het gebruik van het web voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden ten opzichte van Wolfpromotor of een derde partij, of dat op enigerlei wijze schade kan toebrengen of de normale werking van het internet kan voorkomen.

Met betrekking tot de inhoud (informatie, teksten, grafische afbeeldingen, geluids- en / of afbeeldingsbestanden, foto's, ontwerpen, enz.) Is het verboden:

- De reproductie, verspreiding of wijziging ervan, tenzij deze is geautoriseerd door de rechtmatige eigenaars of wettelijk is toegestaan. Elke schending van de rechten van Wolfpromotor of zijn rechtmatige eigenaars op hen.
- Het gebruik voor alle commerciële of reclamedoeleinden, anders dan strikt toegestaan.
- Elke poging om de inhoud van het internet te verkrijgen op een andere manier dan die beschikbaar is gesteld aan gebruikers, evenals die welke gewoonlijk worden gebruikt in het netwerk, zolang ze geen schade toebrengen aan het internet.

III.- Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade

Het gebruik van het internet zal worden gedaan onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker. Deze verantwoordelijkheid wordt uitgebreid tot het gebruik door de gebruiker of een derde partij van elk wachtwoord of iets dergelijks dat is toegewezen voor toegang tot het internet of een van zijn diensten.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Wolfpromotor zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de website te weigeren aan gebruikers die niet voldoen aan deze algemene voorwaarden, of aan de personen die in elk geval op hen van toepassing zijn.

IV.- Eenzijdige wijziging

Wolfpromotor kan eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer het dit nodig acht, de structuur en het ontwerp van de website wijzigen en de diensten, inhoud en voorwaarden van toegang en / of gebruik van de website wijzigen of verwijderen.

V.- Hyperlinks

De personen of entiteiten die van plan zijn een hyperlink te maken of te maken van een webpagina van een andere portal of internetwinkel naar een van de pagina's van de Wolfpromotor, moeten de volgende voorwaarden ondergaan:

- Gehele of gedeeltelijke reproductie van een van de diensten of inhoud van de Wolfpromotor-winkel is niet toegestaan.
- Deep-links, IMG of afbeeldingen links, of frames met de pagina's van de winkel zullen niet worden gevestigd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Wolfpromotor.
- Er zal geen valse, onjuiste of onjuiste expressie worden opgenomen op de pagina's van de winkel of op de diensten of de inhoud ervan.
- Met uitzondering van de tekens die deel uitmaken van de "hyperlink", bevat de webpagina waar deze is gevestigd geen enkel merk, commerciële naam, naam van het bedrijf, naam, logo, slogan of andere onderscheidende tekens die eigendom zijn van Wolfpromotor, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Oosten.
- De oprichting van de "hyperlink" impliceert niet het bestaan ​​van relaties tussen Wolfpromotor en de eigenaar van de website of de portal waaruit deze is gemaakt, noch de kennis en acceptatie van Wolfpromotor van de diensten en inhoud die in deze portal worden aangeboden.
- Wolfpromotor is niet verantwoordelijk voor de inhoud of diensten die ter beschikking van het publiek worden gesteld in de webpagina of het portaal van waaruit de hyperlink wordt gemaakt, noch van de informatie en manifestaties die hierin zijn opgenomen.

Elke hyperlink naar de winkel wordt gemaakt naar uw hoofdpagina of hoofdpagina's van de secties die deze bevat.

De winkel biedt gebruikers links en links naar andere websites die worden beheerd en beheerd door derden. Deze koppelingen hebben de exclusieve functie om gebruikers te helpen bij het zoeken naar informatie, inhoud en diensten op internet, zonder in elk geval een suggestie, aanbeveling of uitnodiging te zijn om ze te bezoeken. Wolfpromotor commercialiseert, regisseert noch controleert eerder, noch bezit het de inhoud, diensten, informatie en manifestaties die op die websites beschikbaar zijn.

Wolfpromotor aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, indirect of subsidiair, voor enige schade die kan voortvloeien uit toegang, onderhoud, gebruik, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud, informatie, mededelingen, opinies, demonstraties, producten en diensten die bestaan ​​of worden aangeboden op websites die niet worden beheerd door Wolfpromotor en die toegankelijk zijn via de winkel.

VI.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid

Wolfpromotor biedt in geen geval garantie of aansprakelijkheid voor schade en verliezen van welke aard dan ook die kunnen leiden tot:

- Het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van het internet en / of zijn diensten of inhoud.
- Het gebrek aan bruikbaarheid, adequaatheid of geldigheid van het internet en / of zijn diensten of inhoud om te voorzien in specifieke behoeften, activiteiten of resultaten of verwachtingen van gebruikers.
- Het bestaan ​​van virussen, schadelijke programma's of schadelijke inhoud.
- Het ontvangen, opslaan, verspreiden of verzenden door de gebruikers van de inhoud.
- Het illegale, nalatige, frauduleuze gebruik, in strijd met de onderhavige Algemene Voorwaarden, door de gebruikers, te goeder trouw, aan het algemeen geaccepteerde gebruik of aan de openbare orde, van het internet, de diensten of inhoud ervan.
- Het gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van diensten die door derden worden aangeboden en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers van het internet.
- De niet-naleving door derden van hun verplichtingen of verbintenissen met betrekking tot diensten die via internet aan gebruikers worden geleverd.

VII.- Duur

De duur van de levering van de webservice en van de services is van onbeperkte aard.

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Wolfpromotor zich het recht voor om de levering van de webservice of een van de diensten waaruit het bestaat te onderbreken, op te schorten of te beëindigen, in dezelfde termen die zijn opgenomen in de vierde voorwaarde.

VIII.- Intellectuele eigendom

Alle inhoud van de winkel, door hen begrepen als louter enunciatieve teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, links en andere audiovisuele of geluid inhoud, evenals hun grafisch ontwerp en broncodes (hierna "Inhoud"), zijn het intellectuele eigendom van Wolfpromotor of derden, zonder de mogelijkheid dat een van de exploitatierechten over hen kan worden begrepen als zijnde overgedragen aan de gebruiker buiten dat wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van de winkel.

Handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens zijn eigendom van Wolfpromotor of derden, zonder dat begrepen wordt dat toegang tot de winkel rechten toekent aan deze handelsmerken, handelsnamen en / of onderscheidende tekens.

Met het oog op het behoud van de mogelijke intellectuele eigendomsrechten, in het geval dat een gebruiker of derde partij van mening is dat er een schending van hun legitieme rechten door de introductie van een bepaalde inhoud op het web is geweest, moet die omstandigheid aan Ice Cream Alonso melden wijzend op:

- Persoonlijke gegevens van de persoon die de rechten bezit die mogelijk zijn geschonden. Als de claim wordt ingediend door een derde partij die niet de belanghebbende is, moet deze de vertegenwoordiging vermelden waarmee deze handelt.
- Vermelding van de inhoud beschermd door de intellectuele eigendomsrechten en hun locatie op het internet.
- Acreditation van de bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.
- Uitdrukkelijke verklaring waarin de belanghebbende partij verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie die in de kennisgeving wordt verstrekt.

IX.- Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing.

Wolfpromotor en de gebruiker, die uitdrukkelijk afziet van enige andere jurisdictie die met hen correspondeert, onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken en tribunalen van Alicante voor alle vragen die kunnen rijzen of acties worden ondernomen die voortvloeien uit de levering van de webservice en zijn diensten en inhoud en over de interpretatie, toepassing, naleving of niet-naleving van wat hierin is vastgelegd.